Usotoki Rhetoric

Author: Miyako Ritsu
Artist: Miyako Ritsu
Synopsis:
Volume 06
by Shoujo Sense, 2018.08.26
Volume 05
by Shoujo Sense, 2018.02.10
by Shoujo Sense, 2018.01.13
by Shoujo Sense, 2017.10.30
by Shoujo Sense, 2017.08.24
by Shoujo Sense, 2017.08.18
Volume 04
by Shoujo Sense, 2017.08.06
by Shoujo Sense, 2017.07.10
by Shoujo Sense, 2017.06.17
by Shoujo Sense, 2017.05.25
by Shoujo Sense, 2017.05.09
by Shoujo Sense, 2017.05.03
Volume 03
by Shoujo Sense, 2017.03.26
by Shoujo Sense, 2017.03.03
by Shoujo Sense, 2017.01.29
by Shoujo Sense, 2017.01.05
by Shoujo Sense, 2016.12.22
Volume 02
by Shoujo Sense, 2016.12.11
by Shoujo Sense, 2016.11.25
by Shoujo Sense, 2016.11.14
by Shoujo Sense, 2016.10.09
by Shoujo Sense, 2016.10.01
Volume 01
by Shoujo Sense, 2016.09.18
by Shoujo Sense, 2016.09.12
by Shoujo Sense, 2016.08.14
by Shoujo Sense, 2016.06.26