Mermaid Boys

Author: Sarachi Yomi
Artist: Sarachi Yomi
Synopsis: Flipped around mermaid tale?
Volume 01
by Shoujo Sense, 2017.04.03