CA to Oyoubi!

Author: Hanatsu Hanayo
Artist: Hanatsu Hanayo
Synopsis: